- Ἀνδρέας Κάλβος (1792-1869)


ΩΔΑΙ


ΣΕΛΙΣ 1 - ΛΥΡΑ
Ὠδὴ Πρώτη, Ὁ Φιλόπατρις
Ὠδὴ Δευτέρα, Εἰς Δόξαν
Ὠδὴ Τρίτη, Εἰς Θάνατον
Ὠδὴ Τετάρτη, Εἰς τὸν Ἱερὸν Λόχον
Ὠδὴ Πέμπτη, Εἰς Μούσας
Ὠδὴ Ἕκτη, Εἰς Χίον
Ὠδὴ Ἑβδόμη, Εἰς Πάργαν
Ὠδὴ Ὁγδόη, Εἰς Ἀγαρηνοὺς
Ὠδὴ Ἑνάτη, Εἰς Ἐλευθερίαν
Ὠδὴ Δεκάτη, Ὁ Ὠκεανὸς

ΣΕΛΙΣ 2 - ΛΥΡΙΚΑ
Ὠδὴ Πρώτη, Ἡ Βρεττανικὴ Μοῦσα
Ὠδὴ Δευτέρα, Εἰς Ψαρὰ
Ὠδὴ Τρίτη, Τὰ Ἡφαίστεια
Ὠδὴ Τετάρτη, Εἰς Σάμον
Ὠδὴ Πέμπτη, Εἰς Σούλι
Ὠδὴ Ἕκτη, Αἱ Εὐχαῖ
Ὠδὴ Ἑβδόμη, Τὸ Φάσμα
Ὠδὴ Ὁγδόη, Εἰς τὴν Νίκην
Ὠδὴ Ἑνάτη, Εἰς τὸν Προδότην
Ὠδὴ Δεκάτη, Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος