Υποδοχή


Καλῶς ἤρθατε στὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, τὸν διαδικτυακὸ τόπο ὅπου παρουσιάζεται ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς ποίησης ὅπως αὐτὴ ἐξελίχθηκε ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ Κράτους ἕως σήμερα.

Φυσικὰ ἡ ποίηση στὴν Ἑλλάδα ἔχει τὶς ῥίζες της πολὺ πιὸ βαθειὰ. Ξεκινάει ἀπὸ τὸν μέγαν Ὅμηρον μὲ τὰ ἀπαράμιλλα εἰς τεχνικὴν καὶ ἀρτιότητα ἔργα του Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσεια, συνεχίζει διατρέχοντας ὁλόκληρο τὸν ἀρχαῖο κόσμο (κλασσικὸ, ελληνιστικὸ, ρωμαιοκρατία), περνάει από τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους μὲ τὴν λόγια καὶ λαϊκὴ παραγωγὴ (δημοτικὸ τραγούδι) γιὰ νὰ ἐρθει μέσα ἀπὸ τὸν λατινοκρατούμενο καὶ τουρκοκρατούμενο ἑλληνισμὸ (Ἁλώσεις τοῦ 1204 καὶ 1453) κουρασμένη ἀλλὰ πάντοτε ῥωμαλέα, ἀνανεωμένη καὶ διαρκῶς κυοφοροῦσα τὰ ζώπυρα τὴς ὁμηρικῆς παράδοσης στὴν νεώτερη ἐποχὴ, ἠ ὀποία ἱστορικῶς ὁριοθετεῖται μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ νεωτέρου ἑλληνικοὺ κράτους.

Ὡς γνωστὸν, ἡ ποιητικὴ αὐτὴ πορεία ἀπὸ το 1830 περίπου καὶ μετὰ χωρίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν σύγχρονη βιβλιογραφία, σε πέντε (5) Σχολές: τὴν Ἑπτανησιακὴ, τὴν Ῥομαντικὴ, τὴν Ἀθηναϊκὴ Σχολὴ, τὴν ποίηση πρὸ καὶ μετὰ τοῦ β' παγκοσμίου πολέμου (Νεώτερη Ποίηση, γενιά τού '30 κτλ.) και τὴν ποίηση ὅπως αὐτὴ καταγράφεται στὶς μέρες μας (Σύγχρονη Ποίηση).
Διατηρῶντας λοιπὸν αυτὸν τὸν συμβατικὸ ἀλλὰ χρήσιμο διαχωρισμὸ παρουσιάζουμε ἐδῶ τοὺς κυρίους ἀντιπρόσωπους/ποιητές κάθε Σχολῆς συνοδευόμενοι ὅπου δυνατὸν ἀπὸ ἕνα σύντομο βιογραφικὀ σημείωμα καὶ φυσικὰ ἀπὸ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τοῦ ἔργου τους. Μὲ τὸν καιρὸ εύελπιστοῦμε ὁ κατάλογος αὐτὸς τῶν ποιητῶν νὰ εμπλουτισθεῖ καὶ νὰ καταστεῖ πιὸ πλήρης.


Θεωροῦμε ὅτι ἡ παροῦσα προσπάθεια εἶναι ἕνας χρήσιμος ὁδηγὸς γιὰ ὁποιονδήποτε ενδιαφέρεται καὶ ασχολεῖται ἐν γένει μὲ τὴν ποίηση, ἡ ὁποία δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυρισθοῦμε ὅτι αποτελεῖ ἐθνικὸν προϊὸν αὐτοῦ τοῦ τόπου.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - photomeerkat